/
פורסם 31/10/18 08:24
קול התושבים

יפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

מאת: עידן ליטמן, עו"ד‏ נוטריון ומגשר. מוסמך לייפוי כוח מתמשך.

הקדמה

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שהוסף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים בעלי מוגבלויות, תפיסה אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו.

תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו ומכירה בחובת המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו מסיבה כלשהי באופן זמני או קבוע.
מינוי מיופה כוח אינו גורע כשלעצמו מכשרותו המשפטית של אדם, הן בשלב שבו הממנה עודנו מסוגל לקבל החלטות לגבי העניינים שבייפוי הכוח והן בשלב שבו הוא אינו מסוגל לכך עוד.

כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע לאדם ולתמוך בו כאשר הוא מתקשה לנהל את ענייניו בעצמו בהתאם לבחירתו ולרצונו:
א. ייפוי כוח מתמשך

ב. תמיכה בקבלת החלטות.
ג. אפוטרופסות

בנוסף, קיימים אמצעים חוקיים להגנה על רכוש מסוים כגון: רישום הערת אזהרה על נכס מקרקעין או מינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק.
מגוון ההסדרים מאפשר להתאים לכל אדם הזקוק לסיוע ולתמיכה "חליפה אישית" נכונה עבורו לפי רמת תפקודו בהתאם לרצונו, לצרכיו וליכולותיו וזאת באופן מכבד ופחות מגביל.

מהו ייפוי כוח מתמשך?
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם לתכנן את עתידו בשלב שבו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.
בייפוי כוח מתמשך יכול האדם לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד, אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסוימים או לקבל החלטות בקשר לעצמו. הוא יכול למנות אנשים מהימנים עליו כמיופי כוח אשר יפעלו בשמו ועבורו בתחומים שונים הנוגעים לחייו.
נותן ייפוי הכוח (הממנה) יכול לקבוע באילו עניינים הוא יקבל את עזרתו של מיופה הכוח שהוא מינה ומה יהיו סמכויותיו והוא יכול לשנות את ייפוי הכוח המתמשך או לבטלו בכל עת.

הבחירה באדם מסוים שיפעל בשם הממנה צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי של הממנה ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית שתשפיע על חיי הממנה ולפיכך מחייבת שיקולים עניינים.

אין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח. ניתן למנות מיופה כוח אחד או יותר שאחראי לכל העניינים או לחלקם, וניתן לקבוע מספר מיופי כוח לאותו עניין או לעניינים שונים.

קבלת הסכמת מיופה הכוח לתפקיד

מיופה הכוח צריך לתת את הסכמה מראש ובכתב למינוי, ולשם כך עליו להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום על הסכמתו בפני עורך דין.

אילו תחומים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על התחומים הבאים כולם או חלקם - הכול בהתאם לרצון הממנה ולבחירתו:

ענייני רכוש
מתן סמכות למיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיו, לכספיו ולהתחייבויותיו של הממנה

עניינים אישיים
מתן סמכות למיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכל ענייניו האישיים של הממנה כולל עניינים הנוגעים לרווחתו האישית, לצרכיו היומיומיים, לרבות קביעת דרך הטיפול בו מבחינה גופנית, רגשית וחברתית.

עניינים רפואיים
מתן סמכות למיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכל ענייניו הרפואיים של הממנה הגופניים והנפשיים.

.
הנחיות מקדימות

הממנה רשאי לקבוע הנחיות מקדימות שבהן יפרט את רצונותיו בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו. הנחיות אלו ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללו בייפוי הכוח.

אנשים "מיודעים"

הממנה רשאי לבחור באנשים נוספים המעורבים בחייו אשר יקבלו מידע ודיווח ישירות ממיופה הכוח בשלב שבו נכנס ייפוי הכוח לתוקף, ובהמשך על החלטות שמיופה הכוח מקבל ועל הפעולות שהוא מבצע.

עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו

ייפוי הכוח המתמשך ייערך על ידיעורך דין שהוסמך לכך.
העתק מקורי של ייפוי כוח המתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

מתי ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר הממנה לא יהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח (כולם או חלקם).

הממנה רשאי לקבוע את הדרך שבה ייקבע כי הוא חסר מסוגלות.תנאים אלה יכולים להיות בהתאם לשיקול הדעת של מיופה הכוח ושל אדם נוסף הקרוב לממנה ואשר יכולים להעיד על סמך היכרותם כי הגיע השלב שבו הממנה אינו מבין בדבר, או ע"י חוות דעת של מומחה (פסיכיאטר).

ביטול ייפוי כוח מתמשך

באפשרות הממנה לבטל את ייפוי הכוח המתמשך בכל זמן ומכל סיבה ע"י מתן הודעת ביטול למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי.

כמו כן יכול ביהמ"ש להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.


מעורבות בית המשפט ביחס לייפוי כוח
החוק מבקש לצמצם ככל האפשר את מעורבותו של בית המשפט בענייני ייפוי כוח מתמשך. הדבר נעוץ ברצון להקל בירוקרטית על החסוי, על בני משפחתו ועל גורמים אחרים הקשורים אליו. זאת מתוך ראייה שאין צורך לערב את בית המשפט, עם כל תשומות הזמן, המשאבים הכספיים ומשאבים אחרים הכרוכים בפנייה לבית המשפט. הדבר תואם את התפיסה החברתית השמה במוקד את רצונו של החסוי כפי שהביע אותו כשהיה כשיר בהתאם לבחירתו ולשיקול דעתו.

הארכת חיים / אי-הארכת חיים

חוק החולה הנוטה למות בא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים.

אדם בעל כשרות רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות שבהן יפרט את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי, אם ייקבע לגביו כי הוא חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות.
ייפוי כוח מתמשך אינו חל על הוראות חוק החולה הנוטה למות, ויש צורך לחתום עליהם בטופס נפרד.

עידן ליטמן, עו"ד‏ נוטריון ומגשר.
מוסמך לייפוי כוח מתמשך
רחוב לוינסון 12, גדרה.
8692332 - 08
eadan@zahav.net.il

כניסה למערכת
זכור סיסמא
לא רשום עדיין?
הרשם כעת
אני מסכים לקבל מ”כל גדרה” דיוור אלקטרוני